S.C.B. ENGINEERING  CO.,  LTD.
Solutions From Beginning To The End.

 

Home

Company

Products

Services

Project

Contact

 

การซ่อมรอยร้าวโครงสร้างคอนกรีต ตามกรรมวิธี เอส ซี บี

เอส ซี บี โปรเซส ได้นำเอาวิธีควบคุมต่างๆ มาใช้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นการซ่อมรอยร้าวอย่าง
สมบูรณ์เมื่อได้ทำการ Seal ปิดรอยร้าวไว้ชั่วคราวโดยเว้นจุดอัดน้ำยาอีพ๊อกซี่ ให้มีระยะห่าง
เท่าๆกัน ตามแนวรอยแตกร้าว โดยปรกติระยะน้อยที่สุดระหว่างจุดอัดน้ำยาจะมีระยะเท่ากับ
ความหนาของคอนกรีต ถ้ารอยร้าวทะลุถึงอีกด้านหนึ่งก็ต้องปิดรอยร้าวไว้ทั้งสองด้าน เพื่อกัน
น้ำยาไหลออกปั้มสองตัวจะขับน้ำยาสองชนิคือ Resin และ Hardener ของ
Concresive อีพ๊อกซี่ชนิดแข็งตัวเร็วออกมาในอัตราผสมที่ได้ตั้งไว้ น้ำยาสองชนิดนี้
ไปรวมตัวกันที่หัวผสมพิเศษซึ่งจะผสมน้ำยาเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วฉีดเข้ารอยร้าวได้โดยตรง
ด้วยลูกยางพิเศษโดยไม่จำเป็นต้องเจาะคอนกรีตเพื่อฝังหัวอัดน้ำยาดังเช่นวิธีการซ่อมทั่วๆไป
อีพ๊อกซี่ที่ฉีดเข้ารอยร้าวและบ่มดีแล้วจะให้กำลังยึดเหนียวสูง ดังนั้นกลไกควบคุมเครื่องมือเพื่อ
รักษาอัตราการไหลของ Resin และ Hardener จะต้องทำให้น้ำยาทั้งสองชนิดมีอัตรา
ส่วนผสมที่ถูกต้องตลอดเวลาที่ฉีดน้ำยาผ่านหัวฉีดออกไปทั้งประกันถึงการผสมอย่างละเอียด
และบ่มอย่างดีของอีพีอกซี่ในร่องรอยร้าวเช่นนี้ จะหาไม่ได้จากการซ่อมโดยวิธีทั่วๆ
เมื่อวัสดุ Seal แข็งตัวดีแล้ว จึงเริ่มทำการอัดน้ำยา Epoxy concresive 1380
ด้วยเครื่อง Injection ที่สามารถให้แรงดันน้ำยาได้สูงถึง 200 Psi. เข้าตามจุดอัดน้ำยา
ที่เว้นไว้ โดยเริ่มอัดน้ำยาจากปลายใดปลายหนึ่งหรือจุดที่อยู่ ต่ำสุดของรอยร้าวเรื่อยไปจนสิ้นสุด
แนวที่เสียหายน้ำยา Epoxy concresive 1380 จะแทรกซึมเข้าไปในรอยแตกร้าว
ได้อย่างทั่วถึง และเมื่อ Set ตัวแล้วจะทำหน้าที่จับยึดเชื่อมประสานโครงสร้างคอนกรีตให้มี
ความแข็งแรงดุจเดิม

ข้อดีของการซ่อมรอยร้าวด้วยกรรมวิธี เอส ซี
เอส ซี บี โปรเซส เป็นการซ่อมรอยร้าวด้วยการฉีดอีพ๊อกซี่ ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่เหนือกว่าการซ่อม
ด้วยวิธีอื่นๆ เพราะเป็นวิธีเดียวที่ทำให้คอนกรีตกลับมีสภาพเป็นเนื้อเดียวกันด้วยกำลังยึดเหนี่ยว
ของอีพ๊อกซี่ซึ่งแข็งแรงกว่าคอนกรีต และมั่นใจได้ว่ารอยร้าวจะไม่เกิดตามรอยนั้นอีกโดยระบบ
เอส ซี บี โปรเซส จะให้ผลทีดีดังนี้
   1. ทำให้คอนกรีตคืนสภาพแข็งแรงดุจเดิม และเป็นเนื้อเดียวกัน
   2. เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงเพราะไม่ต้องรื้อ และสร้างใหม่ หรือต้องสร้างส่วนอื่นๆ มาค้ำยันส่วน
       ที่เสียหาย
   3. สามารถทำให้กลับมาใช้งานสิ่งต่างๆ ดังเดิมภายในชั่วเวลาข้ามคืนโดยไม่ต้องเสียเวลา
       และ ค่าใช้จ่ายในการรอคอยทั้งนี้เพราะการฉีดอีพ๊อกซี่ด้วยเอสซีบีโปรเซสจะรับ
       น้ำหนักได้ดังเดิมภายใน 24 ชั่วโมง
   4. ซ่อมรอยร้าวตามคอนกรีตที่เป็นส่วนประดับ โดยมองไม่เห็นแนวเพราะไม่ต้องเซาะหรือ
       กระเทาะแนวนั้นก่อน ดั่งเช่นการซ่อมโดยวิธีดังเดิม (การเซาะร่องตัววี)
   5. หยุดยั้งการซึมของน้ำซึ่งอาจทำให้โครงสร้างเสียหาย หรืออาจทำให้อุปกรณ์และเครื่อง
       มือ อื่นๆ เสียหายไปด้วย
   6. ลดการกัดกร่อนที่ทำให้เหล็กเสริมอ่อนกำลัง หรือเหล็กอัดแรงก็ตาม เพราะการฉีดด้วย
       อีพ๊อกซี่จะป้องกันไม่ให้น้ำหรืออากาสเข้าไปถึงเหล็กเสริมที่คอนกรีตหุ้มอยู่
   7. ขจัดปัญหาการกระเทาะหลุดร่อนของคอนกรีต เนื่องจากการแตกร้าวที่เกิดการเปลี่ยน
       แปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ หรือแรงกระแทกที่ทำให้ส่วนนั้นๆ หลุดร่อน 

 

 

 
Home