S.C.B. ENGINEERING  CO.,  LTD.
Solutions From Beginning To The End.

 

Home

Company

Products

Services

Project

Contact

 

The SCB Process

คอนกรีตร้าวยังสามารถซ่อมให้ดีดังเดิม
โครงสร้างคอนกรีตแตกร้าวเกิดจากสาเหตุต่างๆกันไม่ว่าจะร้าวน้อยหรือมากการร้าวแสดงว่า
โครงสร้างต้องแบกรับน้ำหนักเกินขีดความสามารถ รอยร้าวขนาดเส้นผมอาจเป็นการชี้ให้เห็น
ว่า เหล็กเสริมคอนกรีตกำลังรับแรงดึงตามที่วิศวกรได้ออกแบบคิดคำนวณไว้โครงสร้างคอน
กรีตร้าวมิได้จำเป็นที่จะต้องหมายความว่า โครงสร้างได้เสียหายไปแล้วรอยร้าวในโครงสร้าง
คอนกรีต ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใด สามารถซ่อมแซมให้สมบูรณ์เช่นเดิมได้และเป็นการซ่อม
อย่างถาวร แต่ทั้งนี้เหล็กเสริมต้องมิได้สูญเสียกำลัง และไม่มีสาเหตุที่ทำให้คอนกรีตร้าวอีก

การร้าวเนื่องจากคอนกรีตหดตัวในขณะบ่ม
โดยปรกติการร้าวจะเกิดในระยะก่อนคอนกรีตจะพัฒนากำลังในเนื้อคอนกรีตได้แข็งเต็มที่และ
สามารถทนแรงที่เกิดจากการเปลี่ยนขนาด อย่างไรก็ตามรอยร้าวในลักษณะนี้ สามารถซ่อม
ได้อย่างเรียบร้อยเมื่อคอนกรีตพัฒนากำลังได้แข็งเต็มที่แล้ว

การรับกำลังกลเกินขนาด
เกิดจากแรงกระแทก หรือการเอาของมาบรรทุกจนเกินขนาด อันเกิดจากสาเหตุภัยทางธรรม
ชาติ เช่น ลมทอร์นาโด ลมใต้ฝุ่น แผ่นดินไหว หรือเกิดจากเพลิงไหม้ การระเบิด การถูกแรง
อัดกระแทก หรือบรรทุกน้ำหนักจนเกินไป การซ่อมรอยร้าวจะทำได้อย่างถาวรและสมบูรณ์
ที่สุดถ้าสาเหตุที่ทำให้แตกร้าวได้ถูกขจัดให้หมดไป และดำเนินการป้องกันมิให้มีสาเหตุเช่น
นั้นเกิดขึ้นอีก

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
เป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้โครงสร้างร้าว ถ้ามิได้คำนวณให้มีเหล็กเสริมรับแรงอย่างเพียง
พอหรือมิได้ตัดรอยต่อไว้เพื่อการขยายตัว เมื่อได้มีการแก้ไขให้มีการลดแรงยืดหด เนื่องจาก
การเปลี่ยนอุณหภูมิแล้ว การซ่อมรอยร้าวก็จะทำได้อย่างมีประสทธิภาพที่ถาวรและมั่นคง
แข็งแรง

ฐานรากทรุดตัว
จะทำให้เกิดการร้าวอย่างมากในโครงสร้าง แต่รอยร้าวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนก็สามารถ
ซ่อมได้ด้วยวิธีนี้ เพราะโดยปรกติการทรุดตัวจะหยุดหลังจากปล่อยให้ทรุดต่อไปสักระยะหนึ่ง
หรือดำเนินการแก้ไขให้หยุดการทรุดตัว แล้วรอยร้าวก็จะไม่เกิดอีกต่อไป

ความผิดพลาดอื่นๆ
เช่นคำนวณผิดพลาด ใส่เหล็กไม่ถูก หรือวิธีการก่อสร้างไม่ถูกต้อง กำลังคอนกรีตไม่แข็งแรง
พออันอาจ เกิดจากการไม่ใช้เครื่องจี้คอนกรีต หรือจี้แล้วแต่ลงไปไม่ลึก ไม่ทั่ว ไม่ถูกวิธี ด้วย
สาเหตุต่างๆที่กล่าว การซ่อมด้วยอีพ๊อกซี่จะให้ผลเร็วที่สุด และประหยัดที่สุด


 Bridge deck concrete delamination caused by corrosion of the reinforcing steel is rebonded through injection of epoxy adhesive.        Delaminated Glu-Lam Beams are rebonded in place avoiding costly replacement. 

 


Precast concrete members are joined in place by simple injection of high strength structural adhesive. Wide joints or keys are prepacked with aggregate.

 

Machinery is grouted with non-shrinking high-strength adhesive after leveling. Large voids are prepacked with aggregate. Injection assures 100% load bearing on groutbed.

 

Rock pockets are filled with high-strength structural adhesive avoiding costly demolition and replacement.

 

Bolts and other anchors are grouted in place with structural adhesive avoiding air pockets.


Previous     Next