S.C.B. ENGINEERING  CO.,  LTD.
Solutions From Beginning To The End.

 

Home

Company

Products

Services

Project

Contact

 

The Structural Concrete Bonding Process
It's still the most effective method of crack repair.

It's a remarkable system.   

The SCB Process (กรรมวิธี เอส ซี บี )
เป็นการซ่อมรอยร้าวระบบเดียวที่ให้ผลสมบูรณ์ และให้ความมั่นใจมากที่สุดในการเสริมความ
แข็งแรงเข้าไปใหมให้กับคอนกรีต กรรมวิธี เอส ซี บี เป็นกรรมวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการฉีด
อีพ๊อกซี่ Concresive เข้าไปในรอยแยกคอนกรีตถึงแม้ว่าจะมีความกว้างเพียง 0.002 นิ้ว
และอยู่ลึกเข้าไปถึง 20 ฟุต หรือลึกกว่าก็ตามไม่ว่ารอยนั้นจะมีความชื้นความเยือกเย็น หรือจะ
ต้องฉีดต้านกับแรงดันน้ำ หรือฉีดในน้ำก็ยังให้ผลยอดเยี่ยมเช่นเดิมเมื่อน้ำยาที่ฉีดเข้าไปแข็งตัว
ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 2 - 3ชั่วโมง ก็จะอุดรอยแยกต่างๆไว้ได้โดยตลอดพร้อมกับคืนความแข็ง
แรงให้คอนกรีตเหมือนกับเป็นคอนกรีตเนื้อเดียวกันโดยตลอดแล้วกระจายการรับน้ำหนักและ
ความแข็งแรงออกไปโดยทั่วกัน

คอนกรีตร้าวยังสามารถซ่อมให้ดีดังเดิม
โครงสร้างคอนกรีตแตกร้าวเกิดจากสาเหตุต่างๆกันไม่ว่าจะร้าวน้อยหรือมากการร้าวแสดงว่า
โครงสร้างต้องแบกรับน้ำหนักเกินขีดความสามารถรอยร้าวขนาดเส้นผมอาจเป็นการชี้ให้เห็น
ว่าเหล็กเสริมคอนกรีตกำลังรับแรงดึงตามที่วิศวกรได้ออกแบบคิดคำนวณไว ้โครงสร้าง
คอนกรีตร้าวมิได้จำเป็นที่จะต้องหมายความว่าโครงสร้างได้เสียหายไปแล้วรอยร้าวในโครง
สร้างคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดสามารถซ่อมแซมให้สมบูรณ์ เช่นเดิมได้และเป็นการ
ซ่อมอย่างถาวรแต่ทั้งนี้เหล็กเสริมต้องมิได้สูญเสียกำลัง และไม่มีสาเหตุที่ทำให้คอนกรีตร้าวอีก

ถ้าท่านต้องประสบกับปัญหาคอนกรีตโครงสร้างร้าว และต้องการขจัดค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับ
การต้องรื้อทำใหม่ จะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตามโปรดวางใจให้เราได้มีโอกาสรับใช้ท่าน                                           

The expert in your area is :

S.C.B. Engineering
88/62 Tedsabansongkrao Rd.
jatujak, Bangkok 10900 Thailand.

Tel:  02 - 954 4017 - 20
Fax: 02 - 591 1933
E-mail: scb@scbeng.com

  

English


The SCB Process